Polityka prywatności

Informacja o stosowaniu ciasteczek przez serwis nocnaligahalowa.pl

Jako serwis www.nocnaligahalowa.pl stale dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które są nam powierzane. Zależy nam także na tym, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Was przejrzyste. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadzamy nową politykę prywatności, która w aktualnej wersji wchodzi w życie 25 maja 2018 roku i spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Robert Biskupski NIP: 1251338317.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, razem z numerem IP urządzenia, danych o lokalizacji, identyfikatorze internetowym oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem nocnaligahalowa.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z serwisu lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Robert Biskupski, NIP: 1251338317. Administrator w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swojego Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy  czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisie, korzystania z niektórych usług, czy otrzymywania newslettera, udziału w konkursach i tym podobnych.

W  trakcie  rejestracji nocnaligahalowa.pl poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. 

W celu  dokonania rejestracji w nocnaligahalowa.pl Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:

- Imienia lub pseudonimu (nick)
- Adresu e-mail
- Hasła

Nieobowiązkowe dane, które może podać dobrowolnie każdy użytkownik:

- imię i nazwisko
- województwo zamieszkania
- data urodzenia

Dodatkowo, nocnaligahalowa.pl zbiera informacje dotyczące interakcji Użytkowników z  Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają  na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z  Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach: 

- dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,
- prowadzenia pomiaru i ulepszania treści 
- informowania o treściach i usługach nocnaligahalowa.pl oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z nocnaligahalowa.pl, 
- udostępniania w Serwisie przestrzeni reklamowej
- prowadzenia marketingu bezpośredniego
- wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi nocnaligahalowa.pl, o ile Użytkownik uprzednio  wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od nocnaligahalowa.pl zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w nocnaligahalowa.pl,
- dochodzenie roszczeń

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam  oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes nocnaligahalowa.pl. W interesie nocnaligahalowa.pl jest dostarczanie i ulepszanie swoich usług, zapewnienie wysokij jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w Serwisie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników umożliwia pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.

Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od nocnaligahalowa.pl poprzez swoje konto w Serwisie. Newsletter może zawierać treści dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane treści w Serwisie. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w koncie Użytkownika.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Nie udostępniamy osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których nocnaligahalowa.pl posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, albo kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez nocnaligahalowa.pl. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione również na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, zwłaszcza kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta nocnaligahalowa.pl w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). Administrator wymaga od usługodawców przetwarzania Danych Osobowych jedynie w imieniu nocnaligahalowa.pl, zgodnie z naszymi instrukcjami oraz świadczenia jedynie usług zleconych przez nocnaligahalowa.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także podejmowania działań mających na celu ochronę poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Serwis może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz statystyki, które dotyczą np. liczby odwiedzin serwisu. Dane te jednak nie dają możliwości identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. WYRAŻENIE SPRZECIWU

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł.
- dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis nie będzie przechowywał danych osobowych Użytkownika dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Przechowujemy dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

8. PROFILOWANIE

W przyszłości dane osobowe Użytkownika mogą być przez Serwis przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuacj Użytkownika.

Profilowanie danych osobowych przez Serwis polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

9. ŚRODKI TECHNICZNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE OSOBOWE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników są przetwarzane i przechowywane przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Dane użytkownika przesyłane są wykorzystując bezpieczny protokół szyfrowania przepływu danych (SSL). Serwis zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jednocześnie prosimy o nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim.

10. DANE OSOBOWE DZIECI

Serwis skierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat życia. W związku z tym Serwis zakłada, że z serwisu korzystają osoby pełnoletnie oraz osob powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia, mogą korzystać z serwisu wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, które podczas rejestracji w serwisie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka lub podopiecznego.

11. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu którego jest Administratorem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach  umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest nocnaligahalowa.pl. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

12. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem pod adresem robert(at)nocnaligahalowa.pl

13. ZAUFANI PARTNERZY

- Google
- Facebook
- dHosting

14. POLITYKA „COOKIES” 

Informujemy że w celu optymalizacji korzystania z serwisu internetowego nocnaligahalowa.pl, serwis ten używa plików cookies (ciasteczek).

Co to są pliki cookies?
Pliki o małej objętości zapisywane i przechowywane na dysku komputera lub innego urządzenia na którym przeglądane są strony internetowe.

Jakie pliki cookies stosujemy w serwisie nocnaligahalowa.pl?

1.Pliki cookies sesyjne - tymczasowe pliki cookies pozwalające na zalogowanie się w serwisie nocnaligahalowa.pl i korzystanie z funkcjonalności konta użytkownika.

2.Pliki cookies stałe - pozwalają na zapamiętanie danych niezbędnych do automatycznego zalogowania bez konieczności wpisywania loginu i hasła, do zapamiętania informacji o oddaniu głosów przy systemie oceny zawodników. Pliki te pozostają na komputerze użytkownika przez okres 1 roku lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3.Pliki cookies zewnętrzne - w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych, które pobierane są z zewnętrznych serwisów typu Youtube, Vimeo i innych, jak również w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych - Google Analytics.

Czy można wyłączyć pliki cookies?

Można, ale należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie. Każdy użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies, czyli: nie będzie można korzystać z konta użytkownika oraz wszystkich innych funkcji, które udostępnione są zalogowanemu użytkownikowi serwisu.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.